Lấy kích thước file trong Java

Lấy kích thước file trong Java

Trong Java, bạn có thể sử dụng phương thức File.length() để lấy kích thước file theo byte. Thí dụ Lấy kích thước của file hình ảnh (E:\project\huongdanjava\javaio\javaio.png) có 10KB

Kết …

Đọc thêm “Lấy kích thước file trong Java”