Equals() và EqualsIgnoreCase() trong Java

Equals() và EqualsIgnoreCase() trong Java

Equals() và EqualsIgnoreCase() trong java là hai phương thức dùng để so sánh chuỗi trong java.Tuy nhiên giữa hai phương thức này có sự khác…

View More Equals() và EqualsIgnoreCase() trong Java
String.isEmpty() trong Java

String.isEmpty() trong Java

String.isEmpty()  trong java dùng để kiểm tra chuỗi truyền  vào có trống (rỗng) hay không? Phương thức: public boolean isEmpty() Phương thức trả về kiểu giá…

View More String.isEmpty() trong Java
Top