Chuyên mục: LẬP TRÌNH WEB VỚI JSP/SERVLET

Expression Tag trong jsp

Bởi IT Phú Trần

Expression Tag trong jsp được sử dụng để in ra biểu hiện ngôn ngữ java được đặt giữa các thẻ.Một thẻ có thể giữ bất kỳ biểu hiện ngôn ngữ java mà có thể được sử dụng như là một đối số cho phương thức out.print () .Cú pháp của biểu thức Tag :

Một ví…

Directive trong JSP

Bởi IT Phú Trần

Directive trong JSP cho biết hướng dẫn đặc biệt để chứa web tại thời điểm biên dịch trang,nói cho nó cách để xử lý các mặt cụ thể của tiến trình xử lý JSP.Directive Tags có ba loại: page, include và taglib. Directive Description <%@ page … %> Định nghĩa các thuộc tính phụ thuộc trang như  language, session, errorPage…

Declaration Tag trong JSP

Bởi IT Phú Trần

Chúng ta đã biết rằng ở cuối cùng một trang JSP được trở thành Servlet. Vì vậy, khi chúng ta khai báo một biến hay phương thức Declaration Tag trong JSP, nó là việc kê khai được thực hiện bên trong lớp Servlet. Bạn có thể khai báo các biến và các phương thức bên trong…

Scriptlet Tag trong JSP

Bởi IT Phú Trần

Bài trước chúng ta có cái nhìn tổng quan về scriptlet.Tiếp tục ở bài viết này chúng ta sẽ đi tìm hiểu chi tiết về scriptlet tag trong JSP.Scriptlet Tag cho phép bạn viết code java bên trong trang JSP.Cú pháp của Scriptlet Tag như sau:

Ví dụ về Scriptlet : Trong ví dụ…

Scriptlet trong JSP (JSP Scripting Element)

Bởi IT Phú Trần

Thực hiện cú pháp bằng cách  sử dụng Scriptlet trong JSP ,được viết bên trong thẻ <% %>. Những mã bên trong thẻ <% %> được xử lý bởi các cú pháp trong trang JSP.Bất kỳ  mã code khác trong trang JSP được coi là mã HTML. Thí dụ:

Các bạn có thể thử nghiệm như sau,xóa thẻ…

Cách tạo một trang JSP

Bởi IT Phú Trần

Tiếp tục với loạt bài hướng dẫn về lập trình web với JSP/SERVLET.Bài này chúng ta cùng nhau tìm hiểu cách tạo một trang jsp. Một trang JSP trông giống như một trang HTML, tuy nhiên nó có chứ các mã JAVA. Chúng ta có thể đặt bất kỳ các mã Java trong một trang…

Cách hoạt động của JSP (Vòng đời của JSP)

Bởi IT Phú Trần

Tiếp tục với loạt bài hướng dẫn về Lập trình web với jsp-serlvet.Bài này chúng ta cùng nhau tìm hiểu về cách hoạt động của JSP hay là vòng đời của JSP nhé.Ở bài trước,tôi đã viết cũng như giới thiệu về JSP. Một trang JSP được chuyển đổi thành Servlet để yêu cầu dịch vụ. Bản…

Tạo chương trình Servlet đầu tiên sử dụng Eclipse IDE

Bởi IT Phú Trần

Ở bài trước tôi đã hướng dẫn tạo chương trình HelloWorld với JSP sử dụng Eclipse IDE và Tomcat web server,ở bài này tiếp tục với loạt bài hướng dẫn về jsp/servlet,tôi viết về cách để  tạo chương trình Servlet đầu tiên sử dụng Eclipse IDE. Trong bài viết này tôi sẽ sử dụng :…

HelloWorld với JSP sử dụng Eclipse IDE và Tomcat web server

Bởi IT Phú Trần

Bài hướng dẫn này sẽ giúp các bạn có thể in ra chuỗi Hello World với JSP  trên trình duyệt  bằng cách viết một chương trình JSP đơn giản (Java server pages)  sử dụng IDE Eclipse. Trong bài viết này tôi sẽ sử dụng : Eclipse Tomcat Eclipse Installer : Download from Eclipse Tomcat Installer :…