Xóa nhiều file trong Java với phần mở rộng nhất định