GIỚI THIỆU VỀ LẬP TRÌNH JAVA

Java là ngôn ngữ lập trình hướng đối tượng do Sun Microsystem đưa ra vào giữa thập niên 90. Java được coi là công nghệ mang tính cách mạng và khả thi nhất trong việc tạo ra các ứng dụng có khả năng chạy thống nhất trên nhiều nền tảng mà chỉ cần biên dịch một lần.

Java cũng là một trong nhưng ngôn ngữ lập trình sử dụng phổ biến nhất thế giới, dùng để xây dựng các phần mềm, ứng dụng khác nhau, viết các ứng dụng web, xây dựng các ứng dụng trong doanh nghiệp, siêu thị, bệnh viện, ngân hàng…

Hãy bắt đầu khóa học JAVA TOÀN DIỆN NHẤT để trở thành chuyên gia phát triển phần mềm và trải nghiệm tất cả các công nghệ, các ứng dụng khác nhau: desktop(J2SE), webform(J2EE) hoặc MobileApp(J2ME), tự tin tạo các ứng dụng trên nền tảng java và sẵn sàng làm việc ở các công ty lớn!

Buổi học tại khóa học lập trình Java

LỘ TRÌNH KHÓA HỌC LẬP TRÌNH JAVA

 1. JAVACORE
+ Tư duy và lập trình hướng đối tượng OOP: Tư duy logic, tư duy lập trình, tư duy OOP.
+ Cài đặt môi trường và cung cụ: JDK, viết chương trình JAVA, sử dụng editor
+ if, if else, switch…case, for, while, do … while, Mảng 1 chiều, Mảng 2 chiều và nhiều chiều, Lớp và đối tượng, Tính chất kế thừa, đa hình và Interface, Gói, Bổ từ truy cập, ngoại lệ, Thread và Stream, Java I/O stream và Networking programming
+ …

 2. MYSQL
+ Cài đặt và sử dụng MySQL, Xampp
+ Sử dụng mysql, row, col, table, database, select, update, insert, delete
+ Nhập xuất dữ liệu trong MySQL, MySQL nâng cao
+ …

 3. HTML & CSS
+ HTML: Nắm vững cách tạo khung trang web tĩnh
+ CSS: Giúp trang trí, bố cục trang web tĩnh
+ Thiết kế giao diện web với HTML & CSS
+ Làm chủ các template website khi đi làm
+ …

 4. JAVASCRIPT & JQUERY
+ Javascript: read, write, function, gọi hàm từ các thẻ html, events
+ Jquery: cài đặt, sử dụng, jQuery validation plugin
+ CKEditor, tích hợp, config
+ Lấy hoặc gán giá trị chuỗi cho 1 thẻ, Lấy giá trị từ 1 thẻ input, jQuery validator
+ …

 5. JSP–SERVLET
+ Chức năng và vai trò của Servlet, Sử dụng QueryString trong Servlet, Request Page trong Servlet, Cơ chế truyền giá trị từ Servlet đến JSP
+ Tìm hiểu kiến trúc mô hình MVC, Tạo Model, Tạo Controller, Tạo View, Tạo tương tác giữa Model, Controller và View, Xây dựng ứng dụng từ mô hình MVC
+ Tạo kết nối Database, Sử dụng các Class và Interface từ thư viện JDBC, Thực hiện các thao tác thêm/xóa/cập nhật Database, Hiển thị dữ liệu từ Database lên JSP
+ SHOPPING CART, FILTER, JSTL, CUSTOM TAG, template
+ …

 6. JAVA PROJECT
+ Phân tích và thiết kế database
+ Ráp giao diện admin, public
+ Lập trình chức năng back-end, front-end
+ Xử lý vấn đề phân quyền dự án
+ …

 7. SPRING MVC FRAMEWORK
+ Cài đặt môi trường: Cài đặt, cấu hình Maven, Gọi qua lại giữa các project (Maven+tomcat)
+ Spring Core: Spring IoC container, Resource, Validation, Data Bingding
+ Spring Expression, AOP & Spring, Spring AOP APIs
+ Data Access: Quản lý transaction, DAO, ORM, Marshalling XML
+ Triển khai dự án với Spring
+ …

 8. SPRING PROJECT
+ Tạo và cấu hình database
+ Lập trình chức năng back-end, front-end, phân quyền
+ Hoàn chỉnh, đóng gói và xuất bản web
+ Bảo vệ các dự án

 Kỹ năng viết CV và kinh nghiệm đi phỏng vấn
+ Kỹ năng viết CV chuyên nghiệp
+ Kỹ năng trả lời các câu hỏi phỏng vấn, kinh nghiệm chia sẻ…

Các hình ảnh tại lớp học lập trình Java tại Đà Nẵng

HƯỚNG DẪN HỌC KHÓA HỌC TẠI KHÓA HỌC LẬP TRÌNH JAVA DEVELOPER

1.Học viên được cấp account login vào hệ thống học

2.Hướng dẫn học viên cách học tại hệ thống

3.Mỗi bài học sẽ gồm có BÀI HỌC, BÀI TẬP, VÀ BÀI MỚI

4.Sau mỗi bài học, học viên cần hiểu và làm bài tập đầy đủ sau đó nộp bài tập cho giảng viên tại gmail or git.

5.Giảng viên kiểm tra bài tập và feedback lại <-> học viên cần hoàn thành các phần đã kiểm tra của giảng viên rồi mới tiếp tục bài học mới.

Nếu có bất kỳ vấn đề nào trong quá trình học, học viên nhắn cho giảng viên giải đáp thắc mắc, hình thức có thể offline or message, call trực tiếp.

6.Kiểm tra cuối kỳ môn học

Nếu học viên đạt điểm >= 90 sẽ tiếp tục học các khóa học tiếp theo.Nếu không đạt, học viên cần học lại.


Mỗi bài học yêu cầu học viên học không quá 3 ngày và cần học kỹ và thực hiểu. Sau khi kết thúc 3 ngày, hệ thống sẽ khóa bài học.

Chiết tiết hơn có thể liên hệ trực tiếp giản viên.

THÔNG TIN LIÊN HỆ:

</> Facebook: https://www.facebook.com/itphutrandn

</> Messenger: http://m.me/itphutrandn

</> Zalo: https://zalo.me/0899991795 (John Tran)

</> Linkedin: https://www.linkedin.com/in/itphutran/

</> Phone number: 0899991795

</> STK: 0899991795 (Sacombank – Tran Phu)