Cannot delete or update a parent row a foreign key constraint fails

Hibernate – Khắc phục lỗi – com.mysql.jdbc.exceptions.jdbc4.MySQLIntegrityConstraintViolationException: Cannot delete or update a parent row: a foreign key constraint fails

Khi các bạn thực thi truy vấn với hibernate, trong bài viết này là một lỗi của hibernate chính là Cannot delete or update a parent row: a foreign key constraint fails,  khi các bạn sử dụng chức năng xóa, một trong những method có sẵn của hibernate cũng như jpa.

View More Hibernate – Khắc phục lỗi – com.mysql.jdbc.exceptions.jdbc4.MySQLIntegrityConstraintViolationException: Cannot delete or update a parent row: a foreign key constraint fails
org.hibernate.HibernateException A collection with cascade=all-delete-orphan was no longer referenced by the owning entity instance

Hiberante – Khắc phục lỗi org.hibernate.HibernateException: A collection with cascade=”all-delete-orphan” was no longer referenced by the owning entity instance

Bài viết này dành cho các bạn đã và đang sử dụng hibernate vào project dự án để sử dụng. Khi sử dụng rất nhiều bạn gặp phải lỗi org.hibernate.HibernateException: A collection with cascade=”all-delete-orphan” was no longer referenced by the owning entity instance. Đây là một lỗi thường gặp và cách khắc phục ngay tại dưới bài viết này.

View More Hiberante – Khắc phục lỗi org.hibernate.HibernateException: A collection with cascade=”all-delete-orphan” was no longer referenced by the owning entity instance
Top