Ghi dữ liệu vào file trong Java sử dụng FileOutputStream

Ghi dữ liệu vào file trong Java sử dụng FileOutputStream