Ghi dữ liệu vào file trong Java sử dụng FileOutputStream

Bài viết này, tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách ghi dữ liệu vào file trong Java sử dụng FileOutputStream, Trong Java, FileOutputStream là một lớp nằm trong gói java.io.

Trước đó chúng ta đã biết cách đọc một file trong java . Trong hướng dẫn này chúng ta sẽ biết cách làm thế nào để ghi vào file trong java sử dụng FileOutputStream. Tôi sẽ sử dụng phương thức write() của FileOutputStreamđể viết nội dung vào một file. Dưới đây là phương thức của write:

 

Nó viết các b.length với b truyền vào một mảng byte được chỉ định vào luồng đầu ra tập tin này. Như các bạn có thể thấy phương pháp này cần có một mảng các byte để ghi chúng vào một file. Do đó, chúng ta cần phải chuyển đổi nội dung của chúng ta thành mảng byte trước khi ghi nó ghi vào file.

Ghi dữ liệu vào file trong Java sử dụng FileOutputStream

Kết quả:

Mở file để xem:

Ghi dữ liệu vào file trong Java sử dụng FileOutputStream

Ví dụ về JDK7 được cập nhật, sử dụng phương pháp “try resource close” để xử lý file dễ dàng.

Tạo file WriteFileExample2

Kết quả cũng tương tự như trên:

Mở file để xem:

Ghi dữ liệu vào file trong Java sử dụng FileOutputStream

#Tổng kết

Như vậy, qua bài này tôi đã trình bày các bạn cách để viết file sử dụng FileOutputStream trong Java. Các bạn cần ôn thực hiện cho tốt và biết cách xử lý. Vì phần file là một trong những phần thường xuyên sử dụng trong các ứng dụng.