Cách sử dụng RandomAccessFile (java.io package) trong java

0
Cách sử dụng RandomAccessFile (java.io package) trong java

Trong bài viết này tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách để sử dụng lớp RandomAccessFile, lớp RandomAccessFile nằm trong gói java.io.Nó có thể cấp quyền cho các bạn đọc hoặc ghi file, cũng có thể truy cập ngẫu nhiên, đưa con trỏ đến vị trí mong muốn. Lớp RandomAccessFile gồm có 2 constructor tương ứng bên dưới: Constructor lớp RandomAccessFile RandomAccessFile(File...

Làm thế nào để di chuyển file hoặc thư mục trong java?

0

Trở lại với loạt bài hướng dẫn về File I/O  , tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách di chuyển một tệp file hay thư mục trong java đến một đường dẫn khác. Phương thức sử dụng để di chuyển: Files.move(source, target, options) source: đây là Path đường dẫn đã tồn tại target : đây là Path đường dẫn di chuyển...

Nén file theo format mong muốn trong java

0
Làm sao để nén file theo format mong muốn trong java

Trong bài viết hướng dẫn này, tôi sẽ hướng dẫn các bạn tìm hiểu cách nén các tệp ở định dạng ZIP, hoặc các format khác bằng gói java.util.zip. Trong java, có các lớp nằm trong gói java.util.zip giúp bạn giải quyết nhanh chóng vấn đề nén và giải nén file. 1. Các bước để nén một tệp trong Java Các bạn hãy...

Ghi dữ liệu vào tệp Excel sử dụng Spring và Apache POI.

0

Sơ lược  Một tính năng phổ biến của các ứng dụng web là khả năng tải xuống các tệp.Trong hướng dẫn này, chúng tôi sẽ trình bày một ví dụ đơn giản về việc tạo tệp có thể tải xuống và phục vụ nó từ ứng dụng Java Servlet Điều kiện tiên quyết:  Trong bài...

Tomcat JDBC Connection Pool trong java

0

Mở đầu Đợt vừa rồi sếp có giao cho xử lý một con service dạo này thường xuyên bị down. Kiểm tra code cũ thì thấy mỗi request đến đều thực hiện mở một connection JDBC, thực hiện insert/update xong rồi đóng lại. Đợt này có lẽ lượng request đến quá nhiều dẫn tới db chịu không nổi và bị...

Anonymous inner class trong java

0

Anonymous Class là một loại class trong Java dùng để thực hiện tạo một class nhưng không có tên cụ thể. Thường được sử dụng cho các tình huống tạo ra object từ một interface hay abstract class thay vì ta phải tạo một class implement thì có thể không cần tạo mà chỉ cần sử dụng Anonymous Class. Để...

Method local inner class trong java

0

Method local inner class là một class được khai báo bên trong phương thức của class cấp cao đang sử dụng. Trong java để sử dụng local inner class chúng ta xe khai báo như sau: Study code...   package pk1; public class Ex1 { public void test() { class Dog { private int id; private String name; public int getId() { return id; } public void setId(int id) { this.id = id; } public...

Non static inner class trong java

0

Ở bài trước, tôi đã hướng dẫn các bạn cách sử dụng về nested class và cụ thể đó chính là inner static class trong java . Trong bài này Tôi sẽ hướng dẫn các bạn dạng thứ hai là non static class trong java. Non static inner class là một class được khởi tạo bên trong một class...

Inner static class trong java

0

Inner statis class là một class được đặt bên trong một class nhưng có từ khóa static sau phạm vi truy cập, ta gọi đây là nested class trong java. Nested class trong java có hai dạng: dạng đầu tiên là: inner class, tiếp theo đó là inner static class. Bài hôm nay tôi sẽ hướng dẫn các bạn sử dụng...

Outer Class trong Java

0

Outer Class là một class nằm ở bên ngoài class có từ khóa public, nhớ rằng các outer class này nó nằm cùng một file java với cùng class có từ khóa public. Ví dụ về outer class Để cụ thể hơn các bạn xem ví dụ bên dưới về outer class: Source code: package com.itphutran.outerclass; public class Student { private int id; private int age; private...