Làm sao để tạo file ẩn trong java?

Bài viết này hướng dẫn các bạn cách để set một file hiện tại ẩn. Trong java việc thực hiện set file ẩn này bằng cách sử dụng lệnh cmd sau đó dùng Runtime.getRuntime().exec() để thực thi.

Cú pháp:

Trong đó:

cmd là cú pháp lệnh command.

Thực hiện code:

Happy code!