Hibernate – Khắc phục lỗi – com.mysql.jdbc.exceptions.jdbc4.MySQLIntegrityConstraintViolationException: Cannot delete or update a parent row: a foreign key constraint fails

Khi các bạn thực thi truy vấn với hibernate, trong bài viết này là một lỗi của hibernate chính là Cannot delete or update a parent row: a foreign key constraint fails,  khi các bạn sử dụng chức năng xóa, một trong những method có sẵn của hibernate cũng như jpa.

Đây là thông tin lỗi cơ bản khi thực hiện xóa có quan hệ giữa các đối tượng.

com.mysql.jdbc.exceptions.jdbc4.MySQLIntegrityConstraintViolationException: Cannot delete or update a parent row: a foreign key constraint fails

Đây là toàn bộ thông tin lỗi:

com.mysql.jdbc.exceptions.jdbc4.MySQLIntegrityConstraintViolationException: Cannot delete or update a parent row: a foreign key constraint fails
	at sun.reflect.NativeConstructorAccessorImpl.newInstance0(Native Method)
	at sun.reflect.NativeConstructorAccessorImpl.newInstance(NativeConstructorAccessorImpl.java:62)
	at sun.reflect.DelegatingConstructorAccessorImpl.newInstance(DelegatingConstructorAccessorImpl.java:45)
	at java.lang.reflect.Constructor.newInstance(Constructor.java:423)
	at com.mysql.jdbc.Util.handleNewInstance(Util.java:425)
	at com.mysql.jdbc.Util.getInstance(Util.java:408)
	at com.mysql.jdbc.SQLError.createSQLException(SQLError.java:936)
	at com.mysql.jdbc.MysqlIO.checkErrorPacket(MysqlIO.java:3978)
	at com.mysql.jdbc.MysqlIO.checkErrorPacket(MysqlIO.java:3914)
	at com.mysql.jdbc.MysqlIO.sendCommand(MysqlIO.java:2530)
	at com.mysql.jdbc.MysqlIO.sqlQueryDirect(MysqlIO.java:2683)
	at com.mysql.jdbc.ConnectionImpl.execSQL(ConnectionImpl.java:2495)
	at com.mysql.jdbc.PreparedStatement.executeInternal(PreparedStatement.java:1903)
	at com.mysql.jdbc.PreparedStatement.executeUpdateInternal(PreparedStatement.java:2124)
	at com.mysql.jdbc.PreparedStatement.executeUpdateInternal(PreparedStatement.java:2058)
	at com.mysql.jdbc.PreparedStatement.executeLargeUpdate(PreparedStatement.java:5158)
	at com.mysql.jdbc.PreparedStatement.executeUpdate(PreparedStatement.java:2043)
	at org.hibernate.engine.jdbc.internal.ResultSetReturnImpl.executeUpdate(ResultSetReturnImpl.java:175)
	at org.hibernate.engine.jdbc.batch.internal.NonBatchingBatch.addToBatch(NonBatchingBatch.java:45)
	at org.hibernate.persister.entity.AbstractEntityPersister.delete(AbstractEntityPersister.java:3486)
	at org.hibernate.persister.entity.AbstractEntityPersister.delete(AbstractEntityPersister.java:3744)
	at org.hibernate.action.internal.EntityDeleteAction.execute(EntityDeleteAction.java:99)
	at org.hibernate.engine.spi.ActionQueue.executeActions(ActionQueue.java:604)
	at org.hibernate.engine.spi.ActionQueue.executeActions(ActionQueue.java:478)
	at org.hibernate.event.internal.AbstractFlushingEventListener.performExecutions(AbstractFlushingEventListener.java:356)
	at org.hibernate.event.internal.DefaultFlushEventListener.onFlush(DefaultFlushEventListener.java:39)
	at org.hibernate.internal.SessionImpl.doFlush(SessionImpl.java:1483)
	at org.hibernate.internal.SessionImpl.managedFlush(SessionImpl.java:514)
	at org.hibernate.internal.SessionImpl.flushBeforeTransactionCompletion(SessionImpl.java:3353)
	at org.hibernate.internal.SessionImpl.beforeTransactionCompletion(SessionImpl.java:2525)
	at org.hibernate.engine.jdbc.internal.JdbcCoordinatorImpl.beforeTransactionCompletion(JdbcCoordinatorImpl.java:473)
	at org.hibernate.resource.transaction.backend.jdbc.internal.JdbcResourceLocalTransactionCoordinatorImpl.beforeCompletionCallback(JdbcResourceLocalTransactionCoordinatorImpl.java:178)
	at org.hibernate.resource.transaction.backend.jdbc.internal.JdbcResourceLocalTransactionCoordinatorImpl.access$300(JdbcResourceLocalTransactionCoordinatorImpl.java:39)
	at org.hibernate.resource.transaction.backend.jdbc.internal.JdbcResourceLocalTransactionCoordinatorImpl$TransactionDriverControlImpl.commit(JdbcResourceLocalTransactionCoordinatorImpl.java:271)
	at org.hibernate.engine.transaction.internal.TransactionImpl.commit(TransactionImpl.java:104)
	at org.springframework.orm.jpa.JpaTransactionManager.doCommit(JpaTransactionManager.java:532)
	at org.springframework.transaction.support.AbstractPlatformTransactionManager.processCommit(AbstractPlatformTransactionManager.java:746)
	at org.springframework.transaction.support.AbstractPlatformTransactionManager.commit(AbstractPlatformTransactionManager.java:714)
	at org.springframework.transaction.interceptor.TransactionAspectSupport.commitTransactionAfterReturning(TransactionAspectSupport.java:533)
	at org.springframework.transaction.interceptor.TransactionAspectSupport.invokeWithinTransaction(TransactionAspectSupport.java:304)
	at org.springframework.transaction.interceptor.TransactionInterceptor.invoke(TransactionInterceptor.java:98)
	at org.springframework.aop.framework.ReflectiveMethodInvocation.proceed(ReflectiveMethodInvocation.java:186)
	at org.springframework.dao.support.PersistenceExceptionTranslationInterceptor.invoke(PersistenceExceptionTranslationInterceptor.java:139)
	at org.springframework.aop.framework.ReflectiveMethodInvocation.proceed(ReflectiveMethodInvocation.java:186)
	at org.springframework.data.jpa.repository.support.CrudMethodMetadataPostProcessor$CrudMethodMetadataPopulatingMethodInterceptor.invoke(CrudMethodMetadataPostProcessor.java:135)
	at org.springframework.aop.framework.ReflectiveMethodInvocation.proceed(ReflectiveMethodInvocation.java:186)
	at org.springframework.aop.interceptor.ExposeInvocationInterceptor.invoke(ExposeInvocationInterceptor.java:93)
	at org.springframework.aop.framework.ReflectiveMethodInvocation.proceed(ReflectiveMethodInvocation.java:186)
	at org.springframework.data.repository.core.support.SurroundingTransactionDetectorMethodInterceptor.invoke(SurroundingTransactionDetectorMethodInterceptor.java:61)
	at org.springframework.aop.framework.ReflectiveMethodInvocation.proceed(ReflectiveMethodInvocation.java:186)
	at org.springframework.aop.framework.JdkDynamicAopProxy.invoke(JdkDynamicAopProxy.java:212)
	at com.sun.proxy.$Proxy50.deleteById(Unknown Source)
	at com.phutran.services.CategoryServiceImpl.delete(CategoryServiceImpl.java:31)
	at com.phutran.controllers.IndexController.del(IndexController.java:73)
	at sun.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke0(Native Method)
	at sun.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke(NativeMethodAccessorImpl.java:62)
	at sun.reflect.DelegatingMethodAccessorImpl.invoke(DelegatingMethodAccessorImpl.java:43)
	at java.lang.reflect.Method.invoke(Method.java:498)
	at org.springframework.web.method.support.InvocableHandlerMethod.doInvoke(InvocableHandlerMethod.java:189)
	at org.springframework.web.method.support.InvocableHandlerMethod.invokeForRequest(InvocableHandlerMethod.java:138)
	at org.springframework.web.servlet.mvc.method.annotation.ServletInvocableHandlerMethod.invokeAndHandle(ServletInvocableHandlerMethod.java:102)
	at org.springframework.web.servlet.mvc.method.annotation.RequestMappingHandlerAdapter.invokeHandlerMethod(RequestMappingHandlerAdapter.java:895)
	at org.springframework.web.servlet.mvc.method.annotation.RequestMappingHandlerAdapter.handleInternal(RequestMappingHandlerAdapter.java:800)
	at org.springframework.web.servlet.mvc.method.AbstractHandlerMethodAdapter.handle(AbstractHandlerMethodAdapter.java:87)
	at org.springframework.web.servlet.DispatcherServlet.doDispatch(DispatcherServlet.java:1038)
	at org.springframework.web.servlet.DispatcherServlet.doService(DispatcherServlet.java:942)
	at org.springframework.web.servlet.FrameworkServlet.processRequest(FrameworkServlet.java:1005)
	at org.springframework.web.servlet.FrameworkServlet.doGet(FrameworkServlet.java:897)
	at javax.servlet.http.HttpServlet.service(HttpServlet.java:635)
	at org.springframework.web.servlet.FrameworkServlet.service(FrameworkServlet.java:882)
	at javax.servlet.http.HttpServlet.service(HttpServlet.java:742)
	at org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.internalDoFilter(ApplicationFilterChain.java:231)
	at org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.doFilter(ApplicationFilterChain.java:166)
	at org.apache.tomcat.websocket.server.WsFilter.doFilter(WsFilter.java:52)
	at org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.internalDoFilter(ApplicationFilterChain.java:193)
	at org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.doFilter(ApplicationFilterChain.java:166)
	at org.springframework.web.filter.CharacterEncodingFilter.doFilterInternal(CharacterEncodingFilter.java:200)
	at org.springframework.web.filter.OncePerRequestFilter.doFilter(OncePerRequestFilter.java:107)
	at org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.internalDoFilter(ApplicationFilterChain.java:193)
	at org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.doFilter(ApplicationFilterChain.java:166)
	at org.springframework.orm.jpa.support.OpenEntityManagerInViewFilter.doFilterInternal(OpenEntityManagerInViewFilter.java:185)
	at org.springframework.web.filter.OncePerRequestFilter.doFilter(OncePerRequestFilter.java:107)
	at org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.internalDoFilter(ApplicationFilterChain.java:193)
	at org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.doFilter(ApplicationFilterChain.java:166)
	at org.apache.catalina.core.StandardWrapperValve.invoke(StandardWrapperValve.java:198)
	at org.apache.catalina.core.StandardContextValve.invoke(StandardContextValve.java:96)
	at org.apache.catalina.authenticator.AuthenticatorBase.invoke(AuthenticatorBase.java:493)
	at org.apache.catalina.core.StandardHostValve.invoke(StandardHostValve.java:140)
	at org.apache.catalina.valves.ErrorReportValve.invoke(ErrorReportValve.java:81)
	at org.apache.catalina.valves.AbstractAccessLogValve.invoke(AbstractAccessLogValve.java:650)
	at org.apache.catalina.core.StandardEngineValve.invoke(StandardEngineValve.java:87)
	at org.apache.catalina.connector.CoyoteAdapter.service(CoyoteAdapter.java:342)
	at org.apache.coyote.http11.Http11Processor.service(Http11Processor.java:800)
	at org.apache.coyote.AbstractProcessorLight.process(AbstractProcessorLight.java:66)
	at org.apache.coyote.AbstractProtocol$ConnectionHandler.process(AbstractProtocol.java:806)
	at org.apache.tomcat.util.net.NioEndpoint$SocketProcessor.doRun(NioEndpoint.java:1498)
	at org.apache.tomcat.util.net.SocketProcessorBase.run(SocketProcessorBase.java:49)
	at java.util.concurrent.ThreadPoolExecutor.runWorker(ThreadPoolExecutor.java:1149)
	at java.util.concurrent.ThreadPoolExecutor$Worker.run(ThreadPoolExecutor.java:624)
	at org.apache.tomcat.util.threads.TaskThread$WrappingRunnable.run(TaskThread.java:61)
	at java.lang.Thread.run(Thread.java:748)

Code demo

@Entity
public class Category {
	@Id
	@GeneratedValue(strategy = GenerationType.IDENTITY)
	private Long id;
	...
	@OneToMany(mappedBy = "category", fetch=FetchType.LAZY)
	private List<News> news = new ArrayList<News>();

Ly do lỗi

Trường hợp này các bạn xóa không được và hiển thị lỗi như trên vì lý do rất đơn giả. Khi các bạn có mỗi quan hệ giữa các đối tượng.Trong trường hợp này là One to many. Trước đó các bạn đã có sử dụng cascade=CascadeType.ALL, tuy nhiên sau đó có thể bạn xóa đi hoặc thay một trong các cascade của hibernate, tất nhiên không phải là ALL hoặc REMOVE. Nếu ta không đặt cascade thì mặc định nó là NONE, không làm gì cả.

Vậy nên khi đẫ có quan hệ ràng buộc giữa các đối tượng (hay nói dễ hiểu hơn là quan hệ các bảng, 1-n, n-1, n-n) thì lúc này xóa sẽ báo lỗi nay lập tức.

Khắc phục

Để khắc phục lỗi trên, các bạn sử chỉ cần làm 1 trong 2 cách như sau:

1.Thêm vào cascade=CascadeType.ALL

2.Thêm vào cascade=CascadeType.REMOVE

Tùy mỗi trường hợp mà ta sử dụng để hiệu suất tốt hơn, tuy nhiên thông thường ta hay sử dụng cascade=CascadeType.ALL.

Trên là cách khắc phục lỗi Cannot delete or update a parent row: a foreign key constraint fails.

Chúc các bạn khắc phục thành công.

Happy coding!

0 0 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
x