Cách lấy địa chỉ IP và hostname của máy trong Java?

Hôm nay đang làm dự án thì có một task nhỏ cần giải quyết vấn đề rằng khi load trang web thì tại trang chủ nó sẽ show ra một popup thông báo, có hai nút, close và môt ô checkbox tick vào để lần sau không cần phải hiển thị popup đó nữa trong vòng 1 ngày. Vậy là hướng giải quyết sẽ liên quan đến địa chỉ ip, và hostname cần dùng đến. Còn chi tiết cách làm để tính lượt view hay một ví dụ trong dự án tôi nói ở trên thì sẽ viết chi tiết những bài sau.

Cách lấy địa chỉ IP và hostname

Dưới đây là cách lấy địa chỉ IP cũng như hostname của mình tron java bằng cách thực hiện đoạn code bên dưới:

Output:

Ngoài ra, chúng ta cũng có thể lấy tên hostname bằng cách khác như sau:

 

Có thể tạo thành một common class:

 

Happy coding!