Làm thế nào để lấy được thư mục làm việc hiện tại trong Java?