Khắc phục lỗi More than one fragment with the name [spring_web] was found

Đôi khi các bạn import từ một dư án khác vào, hoặc run dự án lên có thể nhìn tháy lỗi More than one fragment with the name [spring_web] was found. Lỗi này thường xảy ra khi có một file jar từ thư viện nào đó của spring đang sử dụng cũng có tên triển khai là spring_web. Để khắc phục lỗi này các bạn sẽ làm hướng dẫn như bên dưới bài viết.

Đầu tiên đây là lỗi

 

Khắc phục lỗi

Để khắc phục lỗi trên các bạn cần làm như sau:

Thêm mã code này

<absolute-ordering /> trong fileweb.xmlvà đặt bên dưới thẻ <display-name> của bạn. và thử chạy lại, nó sẽ hoặt động.:

 

Chúc các bạn khắc phục lỗi thành công!