Anonymous inner class trong java

Anonymous Class là một loại class trong Java dùng để thực hiện tạo một class nhưng không có tên cụ thể. Thường được sử dụng cho các tình huống tạo ra object từ một interface hay abstract class thay vì ta phải tạo một class implement thì có thể không cần tạo mà chỉ cần sử dụng Anonymous Class.

Để cụ thể chúng ta đi vào ví dụ sau:

Study code…

Ta có interface:

Để gọi được phương thức listen thì ta có thể làm cách như sau:

Ta biết rằng một interface hay các class trừu tượng không thể dùng từ khóa new để tạo ra object cụ thể.

Tuy nhiên một số trường hợp ta chỉ muốn sử dụng ngay mà không cần tạo một class để implement thì có thể sử dụng Anonymous Class trong java.

Trên là cách mà chúng ta sử dụng Anonymous Class trong java.

Chúc các bạn học tốt!