Làm sao để kiểm tra file ẩn trong java?

Ở bài viết trước, chúng ta đã tìm hiểu cách để set một file ẩn trong java,  á Từ đó, ta cũng sẽ tìm hiểu cách kiểm tra xem file đó có ẩn hay không?

Để kiểm tra file ẩn hay không trong java, các bạn cần tạo ra đố tượng file sau đó sử dụng phương thức isHidden.

Cách thực hiện như sau:

Sau khi thực hiện, kết qua sẽ trả về true nếu file các bạn đang ẩn, false nếu file không đang tình trạng ẩn.

Happy code!