Tag Archives: Attribute() trong java jsp/servlet

Phân biệt giữa request.getParameter() và request.getAttribute() trong java?

Sự khác biệt cơ bản giữa getAttribute() và getParameter() trong java là kiểu dữ liệu trả[...]

x