Tag Archives: scriptlet

Include trong JSP

Include trong JSP cho các container Web để sao chép tất cả mọi thứ trong file và dán nó vào tập tin JSP hiện tại. Cú pháp của Include trong JSP là: Continue reading Include trong JSP

Expression Tag trong jsp

Expression Tag trong jsp được sử dụng để in ra biểu hiện ngôn ngữ java được đặt giữa các thẻ.Một thẻ có thể giữ bất kỳ biểu hiện ngôn ngữ java mà có thể được sử dụng như là một đối số cho phương thức out.print () .Cú pháp của biểu thức Tag : Continue reading Expression Tag trong jsp

Directive trong JSP

Directive trong JSP cho biết hướng dẫn đặc biệt để chứa web tại thời điểm biên dịch trang,nói cho nó cách để xử lý các mặt cụ thể của tiến trình xử lý JSP.Directive Tags có ba loại: page, include và taglib. Continue reading Directive trong JSP

Scriptlet trong JSP (JSP Scripting Element)

Thực hiện cú pháp bằng cách  sử dụng Scriptlet trong JSP ,được viết bên trong thẻ <% %>. Những mã bên trong thẻ <% %> được xử lý bởi các cú pháp trong trang JSP.Bất kỳ  mã code khác trong trang JSP được coi là mã HTML.

Continue reading Scriptlet trong JSP (JSP Scripting Element)