Tag Archives: scriptlet

Include trong JSP

Include trong JSP cho các container Web để sao chép tất cả mọi thứ trong file[...]

Expression Tag trong jsp

Expression Tag trong jsp được sử dụng để in ra biểu hiện ngôn ngữ java[...]

Directive trong JSP

Directive trong JSP cho biết hướng dẫn đặc biệt để chứa web tại thời điểm biên dịch[...]

Scriptlet trong JSP (JSP Scripting Element)

Thực hiện cú pháp bằng cách  sử dụng Scriptlet trong JSP ,được viết bên trong thẻ <%[...]

x