Tag Archives: scriplet

Expression Language trong JSP

Expression Language trong JSP (EL) đã được thêm vào JSP 2.0. Mục đích của EL là để sản xuất scriptlet trong trang JSP. Cú pháp của EL trong một trang JSP là như sau: Continue reading Expression Language trong JSP

Taglib trong JSP

Các taglib trong jsp chỉ được sử dụng để xác định thẻ thư viện mà trang JSP hiện tại sử dụng. Một trang JSP có thể bao gồm nhiều thẻ taglib. JavaServer Pages chuẩn là Tag Library (JSTL), là một tập hợp các thẻ taglib JSP hữu ích, cung cấp các chức năng cốt lõi thường được sử dụng. Nó có hỗ trợ cho rất nhiều nói chung,như sử dụng để lặp và các biểu thức điều kiện… Cú pháp của taglib directive là: Continue reading Taglib trong JSP

Scriptlet Tag trong JSP

Bài trước chúng ta có cái nhìn tổng quan về scriptlet.Tiếp tục ở bài viết này chúng ta sẽ đi tìm hiểu chi tiết về scriptlet tag trong JSP.Scriptlet Tag cho phép bạn viết code java bên trong trang JSP.Cú pháp của Scriptlet Tag như sau: Continue reading Scriptlet Tag trong JSP

Cách tạo một trang JSP

Tiếp tục với loạt bài hướng dẫn về lập trình web với JSP/SERVLET.Bài này chúng ta cùng nhau tìm hiểu cách tạo một trang jsp.

Continue reading Cách tạo một trang JSP