Tag Archives: scriplet

Taglib trong JSP

Các taglib trong jsp chỉ được sử dụng để xác định thẻ thư viện mà trang JSP hiện tại sử dụng. Một trang JSP có thể bao gồm nhiều thẻ taglib. JavaServer Pages chuẩn là Tag Library (JSTL), là một tập hợp các thẻ taglib JSP hữu ích, cung cấp các chức năng cốt lõi thường được sử dụng. Nó có hỗ trợ cho rất nhiều nói chung,như sử dụng để lặp và các biểu thức điều kiện… Cú pháp của taglib directive là: Continue reading Taglib trong JSP