Tag Archives: scriplet

Expression Language trong JSP

Expression Language trong JSP (EL) đã được thêm vào JSP 2.0. Mục đích của EL[...]

Taglib trong JSP

Các taglib trong jsp chỉ được sử dụng để xác định thẻ thư viện mà[...]

Scriptlet Tag trong JSP

Bài trước chúng ta có cái nhìn tổng quan về scriptlet.Tiếp tục ở bài viết[...]

Cách tạo một trang JSP

Tiếp tục với loạt bài hướng dẫn về lập trình web với JSP/SERVLET.Bài này chúng[...]

x