Tag Archives: file io

Gán nội dung của một file vào một biến trong Java

Hầu hết mọi người sẽ đọc nội dung của một file và gán cho chuỗi StringBuffer hoặc String. Đây là một mẹo khác mà bạn có thể quan tâm – cách gán toàn bộ nội dung của một file vào một biến với một câu lệnh của Java, hãy thử nó 🙂 Continue reading Gán nội dung của một file vào một biến trong Java

Ghi nội dung tiếng việt UTF-8 vào một file trong Java

Dưới đây là ví dụ Java để chứng minh làm thế nào để ghi nội dung tiếng việt UTF-8 vào một file trong Java. Continue reading Ghi nội dung tiếng việt UTF-8 vào một file trong Java

Cách đọc file có nội dung tiếng việt UTF-8 trong Java

Trong bài viết này, tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách để đọc file có nội dung tiếng việt UTF-8 trong Java.

Continue reading Cách đọc file có nội dung tiếng việt UTF-8 trong Java

Kiểm tra file ẩn (hidden) trong Java

Để kiểm tra file ẩn (hidden) hay không trong java chúng ta sử dụng phương thức isHidden() thuộc gói java.io.File. Để chứng minh chúng ta sẽ làm một ví dụ như bên dưới:

Continue reading Kiểm tra file ẩn (hidden) trong Java

Cách kiểm tra file có tồn tại hay không trong Java

Trong Java, các bạn có thể sử dụng phương thức File.exists() để kiểm tra file đó có tồn tại hay không. Continue reading Cách kiểm tra file có tồn tại hay không trong Java

Lấy kích thước file trong Java

Trong Java, bạn có thể sử dụng phương thức File.length() để lấy kích thước file theo byte. Continue reading Lấy kích thước file trong Java

Cách tạo một file chỉ dùng để đọc

Một chương trình Java để chứng minh việc sử dụng phương thức setReadOnly() java.io.File để tạo một file chỉ đọc. Kể từ JDK 1.6, phương thức setWritable(), sử dụng để có thể ghi được file. Continue reading Cách tạo một file chỉ dùng để đọc

Thay đổi ngày sửa đổi cuối cùng của một file trong Java

Đây là một ví dụ để hiển thị việc sử dụng File.setLastModified() để thay đổi ngày sửa đổi cuối cùng của một file trong java. Phương thức này chấp nhận ngày sửa đổi mới bằng milliseconds (long type), một số kiểu chuyển đổi dữ liệu được yêu cầu. Continue reading Thay đổi ngày sửa đổi cuối cùng của một file trong Java

Lấy ngày sửa đổi cuối cùng của một file trong Java

Trong Java, bạn có thể sử dụng File.lastModified() để nhận các dấu thời gian đã sửa đổi gần đây nhất của một file. Phương thức này sẽ trả về thời gian bằng milliseconds (long value), bạn có thể định dạng nó bằng SimpleDateFormat để làm cho nó trở thành một định dạng yêu thích, dễ hiểu. Continue reading Lấy ngày sửa đổi cuối cùng của một file trong Java

Hướng dẫn lấy ngày tạo file trong Java

Vì trong Java không có phương thức nào để lấy ngày tạp file trong java. Tuy nhiên, bạn có thể sử dụng cách giải quyết sau để có được ngày tạo file trên hệ điều hành Windows. Continue reading Hướng dẫn lấy ngày tạo file trong Java