Thẻ: jsp

Lập trình web với jsp/servlet – Bài 2 : Xử lý Form

Bởi IT Phú Trần

Tiếp tục với loạt bài hướng dẫn lập trình web với jsp/servlet,ở bài này chúng ta tìm hiểu về cách xử lý form với jsp/servlet như luồng hoặt động,cơ chế cũng như cách để gữi và lấy dữ liệu từ form.Đây là một trong những kiến thức cơ bản và rất quan trọng với lập…

Expression Language trong JSP

Bởi IT Phú Trần

Expression Language trong JSP (EL) đã được thêm vào JSP 2.0. Mục đích của EL là để sản xuất scriptlet trong trang JSP. Cú pháp của EL trong một trang JSP là như sau:

Dưới đây expr là biểu thức EL hợp lệ. Một biểu thức EL có thể được trộn lẫn vớ HTML……

Taglib trong JSP

Bởi IT Phú Trần

Các taglib trong jsp chỉ được sử dụng để xác định thẻ thư viện mà trang JSP hiện tại sử dụng. Một trang JSP có thể bao gồm nhiều thẻ taglib. JavaServer Pages chuẩn là Tag Library (JSTL), là một tập hợp các thẻ taglib JSP hữu ích, cung cấp các chức năng cốt lõi…

Include trong JSP

Bởi IT Phú Trần

Include trong JSP cho các container Web để sao chép tất cả mọi thứ trong file và dán nó vào tập tin JSP hiện tại. Cú pháp của Include trong JSP là:

Ví dụ về include directive welcome.jsp

header.jsp

Ví dụ trên được trình bày một thực tế rất chuẩn. Bất cứ khi nào chúng…

Đối tượng ẩn trong JSP (Implicit Objects trong JSP)

Bởi IT Phú Trần

JSP cung cấp quyền truy cập vào một số đối tượng ẩn trong jsp hay gọi cách khác là Implicit Objects trong jsp ,đại diện cho một số đối tượng thường được sử dụng cho các servlet mà các nhà phát triển JSP cần phải sử dụng. Ví dụ, bạn có thể lấy dữ liệu tham số…

Expression Tag trong jsp

Bởi IT Phú Trần

Expression Tag trong jsp được sử dụng để in ra biểu hiện ngôn ngữ java được đặt giữa các thẻ.Một thẻ có thể giữ bất kỳ biểu hiện ngôn ngữ java mà có thể được sử dụng như là một đối số cho phương thức out.print () .Cú pháp của biểu thức Tag :

Một ví…

Directive trong JSP

Bởi IT Phú Trần

Directive trong JSP cho biết hướng dẫn đặc biệt để chứa web tại thời điểm biên dịch trang,nói cho nó cách để xử lý các mặt cụ thể của tiến trình xử lý JSP.Directive Tags có ba loại: page, include và taglib. Directive Description <%@ page … %> Định nghĩa các thuộc tính phụ thuộc trang như  language, session, errorPage…

Declaration Tag trong JSP

Bởi IT Phú Trần

Chúng ta đã biết rằng ở cuối cùng một trang JSP được trở thành Servlet. Vì vậy, khi chúng ta khai báo một biến hay phương thức Declaration Tag trong JSP, nó là việc kê khai được thực hiện bên trong lớp Servlet. Bạn có thể khai báo các biến và các phương thức bên trong…

Scriptlet Tag trong JSP

Bởi IT Phú Trần

Bài trước chúng ta có cái nhìn tổng quan về scriptlet.Tiếp tục ở bài viết này chúng ta sẽ đi tìm hiểu chi tiết về scriptlet tag trong JSP.Scriptlet Tag cho phép bạn viết code java bên trong trang JSP.Cú pháp của Scriptlet Tag như sau:

Ví dụ về Scriptlet : Trong ví dụ…

Scriptlet trong JSP (JSP Scripting Element)

Bởi IT Phú Trần

Thực hiện cú pháp bằng cách  sử dụng Scriptlet trong JSP ,được viết bên trong thẻ <% %>. Những mã bên trong thẻ <% %> được xử lý bởi các cú pháp trong trang JSP.Bất kỳ  mã code khác trong trang JSP được coi là mã HTML. Thí dụ:

Các bạn có thể thử nghiệm như sau,xóa thẻ…

Cách tạo một trang JSP

Bởi IT Phú Trần

Tiếp tục với loạt bài hướng dẫn về lập trình web với JSP/SERVLET.Bài này chúng ta cùng nhau tìm hiểu cách tạo một trang jsp. Một trang JSP trông giống như một trang HTML, tuy nhiên nó có chứ các mã JAVA. Chúng ta có thể đặt bất kỳ các mã Java trong một trang…

Cách hoạt động của JSP (Vòng đời của JSP)

Bởi IT Phú Trần

Tiếp tục với loạt bài hướng dẫn về Lập trình web với jsp-serlvet.Bài này chúng ta cùng nhau tìm hiểu về cách hoạt động của JSP hay là vòng đời của JSP nhé.Ở bài trước,tôi đã viết cũng như giới thiệu về JSP. Một trang JSP được chuyển đổi thành Servlet để yêu cầu dịch vụ. Bản…

Lấy đường dẫn thư mục gốc trong jsp

Bởi IT Phú Trần

Lấy đường dẫn thư mục gốc trong jsp là một trong những câu hỏi của những lập trình vừa mới học java jsp/servlet.Trong ứng dụng java web,để tránh những trường hợp lỗi đường dẫn khi upload web java lên host hay một số trường hợp do sai đường dẫn nên xảy ra lỗi.Bài viết này sẽ…