Tag Archives: jsp

Lập trình web với Jsp/Servlet – Bài 3 : Upload File với Servlet

Tiếp tục với loạt bài hướng dẫn lập trình web với jsp/servlet,hôm nay sẽ tìm hiểu một trong những kiến thức luôn được sử dụng đối với lập trình web nói chung và java web jsp servlet nói riêng.Vậy đó là gì?

Continue reading Lập trình web với Jsp/Servlet – Bài 3 : Upload File với Servlet

Lập trình web với jsp/servlet – Bài 2 : Xử lý Form

Tiếp tục với loạt bài hướng dẫn lập trình web với jsp/servlet,ở bài này chúng ta tìm hiểu về cách xử lý form với jsp/servlet như luồng hoặt động,cơ chế cũng như cách để gữi và lấy dữ liệu từ form.Đây là một trong những kiến thức cơ bản và rất quan trọng với lập trình web jsp/servlet mà các bạn cần nắm để xử lý ứng dụng java web của mình.

Continue reading Lập trình web với jsp/servlet – Bài 2 : Xử lý Form

Expression Language trong JSP

Expression Language trong JSP (EL) đã được thêm vào JSP 2.0. Mục đích của EL là để sản xuất scriptlet trong trang JSP. Cú pháp của EL trong một trang JSP là như sau: Continue reading Expression Language trong JSP

Taglib trong JSP

Các taglib trong jsp chỉ được sử dụng để xác định thẻ thư viện mà trang JSP hiện tại sử dụng. Một trang JSP có thể bao gồm nhiều thẻ taglib. JavaServer Pages chuẩn là Tag Library (JSTL), là một tập hợp các thẻ taglib JSP hữu ích, cung cấp các chức năng cốt lõi thường được sử dụng. Nó có hỗ trợ cho rất nhiều nói chung,như sử dụng để lặp và các biểu thức điều kiện… Cú pháp của taglib directive là: Continue reading Taglib trong JSP

Include trong JSP

Include trong JSP cho các container Web để sao chép tất cả mọi thứ trong file và dán nó vào tập tin JSP hiện tại. Cú pháp của Include trong JSP là: Continue reading Include trong JSP

Đối tượng ẩn trong JSP (Implicit Objects trong JSP)

JSP cung cấp quyền truy cập vào một số đối tượng ẩn trong jsp hay gọi cách khác là Implicit Objects trong jsp ,đại diện cho một số đối tượng thường được sử dụng cho các servlet mà các nhà phát triển JSP cần phải sử dụng. Ví dụ, bạn có thể lấy dữ liệu tham số trong form HTML bằng cách sử dụng đối tượng request được tạo bởi HttpServletRequest.

Continue reading Đối tượng ẩn trong JSP (Implicit Objects trong JSP)

Expression Tag trong jsp

Expression Tag trong jsp được sử dụng để in ra biểu hiện ngôn ngữ java được đặt giữa các thẻ.Một thẻ có thể giữ bất kỳ biểu hiện ngôn ngữ java mà có thể được sử dụng như là một đối số cho phương thức out.print () .Cú pháp của biểu thức Tag : Continue reading Expression Tag trong jsp

Directive trong JSP

Directive trong JSP cho biết hướng dẫn đặc biệt để chứa web tại thời điểm biên dịch trang,nói cho nó cách để xử lý các mặt cụ thể của tiến trình xử lý JSP.Directive Tags có ba loại: page, include và taglib. Continue reading Directive trong JSP

Declaration Tag trong JSP

Chúng ta đã biết rằng ở cuối cùng một trang JSP được trở thành Servlet. Vì vậy, khi chúng ta khai báo một biến hay phương thức Declaration Tag trong JSP, nó là việc kê khai được thực hiện bên trong lớp Servlet. Bạn có thể khai báo các biến và các phương thức bên trong Declaration Tag. Cú pháp của Declaration Tag như sau: Continue reading Declaration Tag trong JSP

Scriptlet Tag trong JSP

Bài trước chúng ta có cái nhìn tổng quan về scriptlet.Tiếp tục ở bài viết này chúng ta sẽ đi tìm hiểu chi tiết về scriptlet tag trong JSP.Scriptlet Tag cho phép bạn viết code java bên trong trang JSP.Cú pháp của Scriptlet Tag như sau: Continue reading Scriptlet Tag trong JSP