Tag Archives: jdbc

Kết nối SQLite với JDBC trong Java

Tiếp tục với loạt bài hướng dẫn JDBC trong java, chúng ta tìm hiểu về cách kết nối SQLite với JDBC trong Java.SQLite là một thư viện cơ sở dữ liệu SQL đơn giản, nhỏ, nhanh, đáng tin cậy, không có máy chủ, không có cấu hình và không cài đặt, đang chạy trong quá trình với ứng dụng máy  khách. Mặc dù không có thư viện trình điều khiển JDBC chính thức từ www.sqlite.org , nhưng có một dự án được cung cấp bởi www.xerial.org – một dự án Hệ thống Quản lý CSDL XML.

Continue reading Kết nối SQLite với JDBC trong Java

Kết nối SQL Server với JDBC trong Java

Bài viết này sẽ hướng dẫn làm thế nào để có thể kết nối SQL Server với JDBC trong Java và viết mã để kết nối cơ sở dữ liệu với Microsoft SQL Server từ một máy khách Java. Giả sử bạn có một phiên bản SQL Server được cài đặt , chẳng hạn như Microsoft SQL Server 2012 Express .

Continue reading Kết nối SQL Server với JDBC trong Java

Kết nối cơ sở dữ liệu Oracle với JDBC trong Java

Trong bài viết này, chúng ta cùng nhau tìm hiểu về cách để kết nối cơ sở dữ liệu Oracle với jdbc trong java.Nội dung của bài viết này được cập nhật ở phần mục lục bên dưới: Continue reading Kết nối cơ sở dữ liệu Oracle với JDBC trong Java

Kết nối cơ sở dữ liệu với JDBC bằng nhiều cách

Trong java, một trong những vấn đề để tạo và xây dựng nên một ứng dụng web hoàn chỉnh, dữ liệu có nội dung động thì chúng ta cần kết nối với hệ quản trị cơ sở dữ liệu để lấy những data để hiển thị đúng yêu cầu của người dùng.Trong bài này chúng ta cùng nhau học cách để kết nối với cơ sở dữ liệu với JDBC. Continue reading Kết nối cơ sở dữ liệu với JDBC bằng nhiều cách

Download thư viện điều khiển các loại cơ sở dữ liệu khác nhau trong Java JDBC

Để các ứng dụng Java làm việc với một cơ sở dữ liệu trong Java thì phải thông qua kết nối cơ sở dữ liệu  trong Java (JDBC), cần phải có một thư viện trình điều khiển JDBC phù hợp trong đường dẫn lớp của ứng dụng. Thư viện trình điều khiển JDBC bao gồm các lớp Java thực hiện kết nối đến các hệ quản trị cơ sở dữ liệu. Nó nói chuyện với các ứng dụng Java thông qua JDBC API và thường đi kèm như một tệp JAR hoặc ZIP.Để tham khảo, bài viết này cung cấp một bản tóm tắt tải trình điều khiển JDBC cho các cơ sở dữ liệu phổ biến bao gồm MySQL, SQL Server, Oracle, PostgreSQL, Apache Derby (Java DB) và SQLite. Nhấp vào tên của hệ quản trị cơ sở dữ liệu để chuyển đến trang tải về của thư viện trình điều khiển JDBC thích hợp. Continue reading Download thư viện điều khiển các loại cơ sở dữ liệu khác nhau trong Java JDBC

Lấy ID trả về khi insert (thêm) một dòng vào database

Trong bài viết này, tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách để lấy ID trả về khi insert một dòng vào database với một số hệ quản trị  cơ sở dữ liệu thườn dùng.

Continue reading Lấy ID trả về khi insert (thêm) một dòng vào database

Phân biệt java.util.Date và java.sql.Date

Phân biệt  java.util.Date và java.sql.Date là một trong những câu hỏi phỏng vấn đặc biệt dành cho những lập trình viên java có kinh nghiệm hai năm trở lên.

Continue reading Phân biệt java.util.Date và java.sql.Date