Tag Archives: servlet

Lập trình web với Jsp/Servlet – Bài 3 : Upload File với Servlet

Tiếp tục với loạt bài hướng dẫn lập trình web với jsp/servlet,hôm nay sẽ tìm hiểu một trong những kiến thức luôn được sử dụng đối với lập trình web nói chung và java web jsp servlet nói riêng.Vậy đó là gì?

Continue reading Lập trình web với Jsp/Servlet – Bài 3 : Upload File với Servlet

Lập trình web với jsp/servlet – Bài 2 : Xử lý Form

Tiếp tục với loạt bài hướng dẫn lập trình web với jsp/servlet,ở bài này chúng ta tìm hiểu về cách xử lý form với jsp/servlet như luồng hoặt động,cơ chế cũng như cách để gữi và lấy dữ liệu từ form.Đây là một trong những kiến thức cơ bản và rất quan trọng với lập trình web jsp/servlet mà các bạn cần nắm để xử lý ứng dụng java web của mình.

Continue reading Lập trình web với jsp/servlet – Bài 2 : Xử lý Form

Taglib trong JSP

Các taglib trong jsp chỉ được sử dụng để xác định thẻ thư viện mà trang JSP hiện tại sử dụng. Một trang JSP có thể bao gồm nhiều thẻ taglib. JavaServer Pages chuẩn là Tag Library (JSTL), là một tập hợp các thẻ taglib JSP hữu ích, cung cấp các chức năng cốt lõi thường được sử dụng. Nó có hỗ trợ cho rất nhiều nói chung,như sử dụng để lặp và các biểu thức điều kiện… Cú pháp của taglib directive là: Continue reading Taglib trong JSP

Include trong JSP

Include trong JSP cho các container Web để sao chép tất cả mọi thứ trong file và dán nó vào tập tin JSP hiện tại. Cú pháp của Include trong JSP là: Continue reading Include trong JSP

Đối tượng ẩn trong JSP (Implicit Objects trong JSP)

JSP cung cấp quyền truy cập vào một số đối tượng ẩn trong jsp hay gọi cách khác là Implicit Objects trong jsp ,đại diện cho một số đối tượng thường được sử dụng cho các servlet mà các nhà phát triển JSP cần phải sử dụng. Ví dụ, bạn có thể lấy dữ liệu tham số trong form HTML bằng cách sử dụng đối tượng request được tạo bởi HttpServletRequest.

Continue reading Đối tượng ẩn trong JSP (Implicit Objects trong JSP)

Directive trong JSP

Directive trong JSP cho biết hướng dẫn đặc biệt để chứa web tại thời điểm biên dịch trang,nói cho nó cách để xử lý các mặt cụ thể của tiến trình xử lý JSP.Directive Tags có ba loại: page, include và taglib. Continue reading Directive trong JSP

Declaration Tag trong JSP

Chúng ta đã biết rằng ở cuối cùng một trang JSP được trở thành Servlet. Vì vậy, khi chúng ta khai báo một biến hay phương thức Declaration Tag trong JSP, nó là việc kê khai được thực hiện bên trong lớp Servlet. Bạn có thể khai báo các biến và các phương thức bên trong Declaration Tag. Cú pháp của Declaration Tag như sau: Continue reading Declaration Tag trong JSP

Cách tạo một trang JSP

Tiếp tục với loạt bài hướng dẫn về lập trình web với JSP/SERVLET.Bài này chúng ta cùng nhau tìm hiểu cách tạo một trang jsp.

Continue reading Cách tạo một trang JSP

Khởi động và tìm hiểu về JSP – Lập trình web với JSP/SERVLET

Ở bài này chúng ta c ùng khởi động và tìm hiểu về JSP – Lập trình web với JSP/SERVLET,tìm hiểu những gì cơ bản nhất về JSP nhé. Continue reading Khởi động và tìm hiểu về JSP – Lập trình web với JSP/SERVLET

Lấy đường dẫn thư mục gốc trong jsp

Lấy đường dẫn thư mục gốc trong jsp là một trong những câu hỏi của những lập trình vừa mới học java jsp/servlet.Trong ứng dụng java web,để tránh những trường hợp lỗi đường dẫn khi upload web java lên host hay một số trường hợp do sai đường dẫn nên xảy ra lỗi.Bài viết này sẽ hướng dẫn các bạn cách lấy đường dẫn thư mục gốc trong jsp. Continue reading Lấy đường dẫn thư mục gốc trong jsp