Thẻ: servlet

Lập trình web với jsp/servlet – Bài 2 : Xử lý Form

Bởi IT Phú Trần

Tiếp tục với loạt bài hướng dẫn lập trình web với jsp/servlet,ở bài này chúng ta tìm hiểu về cách xử lý form với jsp/servlet như luồng hoặt động,cơ chế cũng như cách để gữi và lấy dữ liệu từ form.Đây là một trong những kiến thức cơ bản và rất quan trọng với lập…

Taglib trong JSP

Bởi IT Phú Trần

Các taglib trong jsp chỉ được sử dụng để xác định thẻ thư viện mà trang JSP hiện tại sử dụng. Một trang JSP có thể bao gồm nhiều thẻ taglib. JavaServer Pages chuẩn là Tag Library (JSTL), là một tập hợp các thẻ taglib JSP hữu ích, cung cấp các chức năng cốt lõi…

Include trong JSP

Bởi IT Phú Trần

Include trong JSP cho các container Web để sao chép tất cả mọi thứ trong file và dán nó vào tập tin JSP hiện tại. Cú pháp của Include trong JSP là:

Ví dụ về include directive welcome.jsp

header.jsp

Ví dụ trên được trình bày một thực tế rất chuẩn. Bất cứ khi nào chúng…

Đối tượng ẩn trong JSP (Implicit Objects trong JSP)

Bởi IT Phú Trần

JSP cung cấp quyền truy cập vào một số đối tượng ẩn trong jsp hay gọi cách khác là Implicit Objects trong jsp ,đại diện cho một số đối tượng thường được sử dụng cho các servlet mà các nhà phát triển JSP cần phải sử dụng. Ví dụ, bạn có thể lấy dữ liệu tham số…

Directive trong JSP

Bởi IT Phú Trần

Directive trong JSP cho biết hướng dẫn đặc biệt để chứa web tại thời điểm biên dịch trang,nói cho nó cách để xử lý các mặt cụ thể của tiến trình xử lý JSP.Directive Tags có ba loại: page, include và taglib. Directive Description <%@ page … %> Định nghĩa các thuộc tính phụ thuộc trang như  language, session, errorPage…

Declaration Tag trong JSP

Bởi IT Phú Trần

Chúng ta đã biết rằng ở cuối cùng một trang JSP được trở thành Servlet. Vì vậy, khi chúng ta khai báo một biến hay phương thức Declaration Tag trong JSP, nó là việc kê khai được thực hiện bên trong lớp Servlet. Bạn có thể khai báo các biến và các phương thức bên trong…

Cách tạo một trang JSP

Bởi IT Phú Trần

Tiếp tục với loạt bài hướng dẫn về lập trình web với JSP/SERVLET.Bài này chúng ta cùng nhau tìm hiểu cách tạo một trang jsp. Một trang JSP trông giống như một trang HTML, tuy nhiên nó có chứ các mã JAVA. Chúng ta có thể đặt bất kỳ các mã Java trong một trang…

Lấy đường dẫn thư mục gốc trong jsp

Bởi IT Phú Trần

Lấy đường dẫn thư mục gốc trong jsp là một trong những câu hỏi của những lập trình vừa mới học java jsp/servlet.Trong ứng dụng java web,để tránh những trường hợp lỗi đường dẫn khi upload web java lên host hay một số trường hợp do sai đường dẫn nên xảy ra lỗi.Bài viết này sẽ…