Tạo file tạm thời trên máy tính trong java?

Written by IT Phú Trần on 08/07/2019 in JAVA CORE and LẬP TRÌNH JAVA with 2 comments.

Trong bài viết này, chúng ta sử dụng File.createTempFile trong java để tạo một file lưu trữ tạm thời trên máy. Cách tạo đối tượng File sử dụng File.createTempFile  Chúng ta có 2 constructor để tạo được đối tượng file như sau:

Trong đó: prefix : là tiền tố file lưu trữ tạm thời suffix […]