FIILTER TRONG JAVA

Hướng dẫn sử dụng toàn tập filter trong java

Filter trong Servlet là gì?  Servlet Filter là mộtlớp trong Java có thể được sử dụng tronglập trình khi muốn xử lý các request gữi đến trước, nếu thõa mãn điều kiện mới thực thi và xử lý  request đến Servlet đó, nếu không sẽ dừng tại và chuyển hướng theo điều kiện.

View More Hướng dẫn sử dụng toàn tập filter trong java
Top