Thẻ: getattribute trong java

Attribute trong Servlet

Bởi IT Phú Trần

Một Attribute là một đối tượng được sử dụng để chia sẻ thông tin trong một ứng dụng web. Thuộc tính cho phép Servlets chia sẻ thông tin với nhau. Attribute  có thể được thiết lập và GET từ một trong những phạm vi sau đây: request session application Làm thế nào để gán một Attribute? public…

Phân biệt giữa request.getParameter() và request.getAttribute() trong java?

Bởi IT Phú Trần

Sự khác biệt cơ bản giữa getAttribute() và getParameter() trong java là kiểu dữ liệu trả về, với getAttribute() trả vềobject (đối tượng) và getParameter () trả về kiểu dữ liệu String. Đối với trường hợp cả hai cùng một name thì giá trị của nó sẽ dựa vào  kiểu dữ liệu để truy xuất. Cách dùng Request.getParameter() Request.getParameter()…