EJB trong Java là gì? [Giới thiệu và ví dụ]

Written by IT Phú Trần on 28/06/2019 in Câu hỏi phỏng vấn and KINH NGHIỆM LẬP TRÌNH with one comment.

Mục tiêu: Trong bài viết này tôi sẽ giới thiệu về EJB(Enterprise Java Bean) , các thành phần của nó và tôi sẽ ví dụ minh họa 1 ứng dụng nhỏ về EJB.   1.  EJB là gì? – EJB là 1 thành phần nằm ở phía server -side của 1 ứng dụng web hoặc […]