Tag Archives: include và forward trong servlet

Request Dispatcher trong Servlet

RequestDispatcher là một interface, việc thực hiện xác định một đối tượng có thể gửi[...]

x