toán tử trong java

Cấu trúc if else ? : trong Java

Written by IT Phú Trần on 21/05/2017 in JAVA CORE and KINH NGHIỆM LẬP TRÌNH and LẬP TRÌNH JAVA with 13 comments.

Trong bài này chúng ta tìm hiểu về  Cấu trúc if else ? : trong Java.Khi có một bài toán đặt ra, một là trường hợp này, ngược lại là trường hợp kia. Các bạn có thể sử dụng if else trong java. Tuy nhiên chúng ta hoàn toàn viết ngắn gọn hơn bằng cách […]

Switch case trong Java

Written by IT Phú Trần on 20/05/2017 in JAVA CORE and LẬP TRÌNH JAVA with 5 comments.

Trong bài này, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về lệnh switch case trong java. Như chúng ta đã học ở bài trước lệnh điều kiện if else trong java, switch case sinh ra để cho phép chúng ta kiểm tra nhiều điều kiện một cách dễ dàng và rõ ràng hơn. Switch case là […]