org.hibernate.HibernateException A collection with cascade=all-delete-orphan was no longer referenced by the owning entity instance

Hiberante – Khắc phục lỗi org.hibernate.HibernateException: A collection with cascade=”all-delete-orphan” was no longer referenced by the owning entity instance

Bài viết này dành cho các bạn đã và đang sử dụng hibernate vào project dự án để sử dụng. Khi sử dụng rất nhiều bạn gặp phải lỗi org.hibernate.HibernateException: A collection with cascade=”all-delete-orphan” was no longer referenced by the owning entity instance. Đây là một lỗi thường gặp và cách khắc phục ngay tại dưới bài viết này.

Đọc thêm Hiberante – Khắc phục lỗi org.hibernate.HibernateException: A collection with cascade=”all-delete-orphan” was no longer referenced by the owning entity instance
Top