Tag Archives: kiểm tra chuỗi rỗng hay không trong java

String.isEmpty() trong Java

String.isEmpty()  trong java dùng để kiểm tra chuỗi truyền  vào có trống (rỗng) hay không? Phương[...]

x