Sorted:

Thẻ: lập trình hướng đối tượng trong php

Hiểu OOP là gì một cách đơn giản?