INSERT – Thêm một hoặc nhiều dòng dữ liệu trong MySQL

Written by IT Phú Trần on 05/05/2017 in HỌC MYSQL with 175 comments.

Qua một loạt bài hướng dẫn về mysql, bây giờ chúng ta cùng nhau tìm hiểu câu lệnh truy vấn insert để thêm một hoặc nhiều dòng dữ liệu vào trong mysql nhé. Chuẩn bị cho bài học Để chuẩn bị cho bài học này, các bạn cần tạo ra cấu trúc bảng như sau : […]