Sorted:

Thẻ: oop ra đời như thế nào

Hiểu OOP là gì một cách đơn giản?