Outer Class trong Java

Written by IT Phú Trần on 03/07/2019 in JAVA CORE and LẬP TRÌNH JAVA with 2 comments.

Outer Class là một class nằm ở bên ngoài class có từ khóa public, nhớ rằng các outer class này nó nằm cùng một file java với cùng class có từ khóa public. Ví dụ về outer class Để cụ thể hơn các bạn xem ví dụ bên dưới về outer class: Source code:

[…]