Phân biệt giữa Statement và PreparedStatement [JDBC trong Java]

Nói về Statement và PreparedStatement [Tất cả trong một – JDBC trong Java]

Written by IT Phú Trần on 27/06/2019 in Câu hỏi phỏng vấn and JDBC trong JAVA and LẬP TRÌNH JAVA with 119 comments.

Nếu bạn đã làm việc với java kết nối cơ sở dữ liệu bằng API JDBC thì bạn có thể biết rằng API JDBC cung cấp ba dạng interface để gửi câu lệnh SQL đến cơ sở dữ liệu và thực thi truy vấn, 3 interface này có tên là Statement , PreparedStatement và CallableStatement . Đầu tiên, Statement được sử dụng để […]