Stateless và Stateful là gì?

Written by IT Phú Trần on 28/06/2019 in Câu hỏi phỏng vấn and KINH NGHIỆM LẬP TRÌNH with 3 comments.

Khi tôi đặt câu hỏi này, nhiều người thường buột miệng trả lời ngay “stateless là phi trạng thái và stateful là có trạng thái”. Khi tôi hỏi lại “trạng thái” là gì thì phần đông không trả lời được hoặc trả lời rất mù mờ. Một số khác lại nói stateless là có thể […]