Các kiểu dữ liệu trong MySQL

Written by IT Phú Trần on 04/05/2017 in HỌC MYSQL with 18 comments.

Khi chúng ta làm việc mới mysql, việc tạo database, table không thể tránh khỏi. Với một bảng, có thể có nhiều cột.Việc phân tích đúng các kiểu dữ liệu cho các cột rất quan trọng, bởi vì nó ảnh hướng đến cả một hệ thống.Trước khi đi vào bài cách tạo database và table […]