Tag Archives: xml

Load-on-startup là gì?

<Load-on-startup> là một thành phần thẻ xuất hiện bên trong thẻ <servlet> trong file web.xml.[...]

x