Sorted:

Thẻ: async/await trong javascript là gì

Từ callback đến promise – async await trong javascript