Tag Archives: cú pháp jsp

Scriptlet trong JSP (JSP Scripting Element)

Thực hiện cú pháp bằng cách  sử dụng Scriptlet trong JSP ,được viết bên trong thẻ <%[...]

x