Dependency Injection và Inversion of Control trong Spring Framework

Written by IT Phú Trần on 30/03/2017 in Câu hỏi phỏng vấn and LẬP TRÌNH JAVA and LẬP TRÌNH SPRING MVC with 19 comments.

Dependency Injection và Inversion of Control trong Spring Framework là hai khái niệm khá trừu tượng và khó hiểu kể cả các lập trình viên mới và cố kinh nghiệm.Hiện có rất nhiều bài viết về Dependency Injection và Inversion of Control,mỗi người lại có một cách giải thích khác nhau.Tuy nhiên ở bài này,mình sẽ giải thích […]