Phân biệt java.util.Date và java.sql.Date

Written by IT Phú Trần on 14/02/2017 in Câu hỏi phỏng vấn and LẬP TRÌNH JAVA with no comments.

Phân biệt  java.util.Date và java.sql.Date là một trong những câu hỏi phỏng vấn đặc biệt dành cho những lập trình viên java có kinh nghiệm hai năm trở lên. Dưới đây là sự khác nhau giữa java.util.Date và java.sql.Date :  Theo Javadoc java.sql.Date là một wrapper mỏng tính bằng giá trị mili giây và được sử […]