Phân biệt java.util.Date và java.sql.Date

Phân biệt  java.util.Date và java.sql.Date là một trong những câu hỏi phỏng vấn đặc biệt dành cho những lập trình viên java có kinh nghiệm hai năm trở lên.

Dưới đây là sự khác nhau giữa java.util.Date và java.sql.Date : 

  1. Theo Javadoc java.sql.Date là một wrapper mỏng tính bằng giá trị mili giây và được sử dụng bởi JDBC để xác định kiểu dữ liệu SQL DATE.
  2. java.sql.Date chỉ đại diện cho NGÀY ,không có thông tin thời gian.Trong khi java.util.Date đại diện cho cả ngày và thông tin thời gian (giờ,phút,giây). Đây là sự khác biệt lớn tại sao java.util.Date không thể ánh xạ trực tiếp đến java.sql.Date.
x