Tag Archives: kiểm tra link url tồn tại hay không

Làm thế nào để kiểm tra một URL tồn tại trong PHP

Khi một URL được gửi từ một đầu vào hình thức của người sử dụng,[...]

x