Làm thế nào để kiểm tra một URL tồn tại trong PHP

Khi một URL được gửi từ một đầu vào hình thức của người sử dụng, nó là rất quan trọng để kiểm tra URL này là hợp lệ hay không trước khi dùng bất cứ hành động nào. Dưới đây tôi sẽ cung cấp mã PHP đơn giản để xác nhận một URL trong PHP.

Sử dụng hàm filter_var()  với :

  • FILTER_VALIDATE_URL là bộ lọc chúng ta có thể dễ dàng xác nhận một URL trong PHP.
  • $url là đường dẫn muốn kiểm tra.

Sử dụng đoạn mã dưới đây để kiểm tra xem biến ( $url) là một URL hợp lệ hay không.

<?php
$url = "https://itphutran.com";

if (!filter_var($url, FILTER_VALIDATE_URL) === false) {
    echo("$url is a valid URL");
} else {
    echo("$url is not a valid URL");
}
?>

 

 

x