Tag Archives: kiểm tra tính hợp lệ của form bằng jquery

Hướng dẫn sử dụng jQuery validate

Validate form hay nói cách khác kiểm tra dữ liệu form, với bất kỳ một[...]

x