Method local inner class trong java

Written by IT Phú Trần on 05/07/2019 in JAVA CORE and LẬP TRÌNH JAVA with 3 comments.

Method local inner class là một class được khai báo bên trong phương thức của class cấp cao đang sử dụng. Trong java để sử dụng local inner class chúng ta xe khai báo như sau: Study code…  

Như các bạn thấy rằng, chúng ta không thể có phạm vi truy cập cho […]