Non static inner class trong java

Written by IT Phú Trần on 04/07/2019 in JAVA CORE and LẬP TRÌNH JAVA with no comments.

Ở bài trước, tôi đã hướng dẫn các bạn cách sử dụng về nested class và cụ thể đó chính là inner static class trong java . Trong bài này Tôi sẽ hướng dẫn các bạn dạng thứ hai là non static class trong java. Non static inner class là một class được khởi tạo […]

Inner static class trong java

Written by IT Phú Trần on 04/07/2019 in JAVA CORE and LẬP TRÌNH JAVA with 2 comments.

Inner statis class là một class được đặt bên trong một class nhưng có từ khóa static sau phạm vi truy cập, ta gọi đây là nested class trong java. Nested class trong java có hai dạng: dạng đầu tiên là: inner class, tiếp theo đó là inner static class. Bài hôm nay tôi sẽ […]