Non static inner class trong java

Written by IT Phú Trần on 04/07/2019 in JAVA CORE and LẬP TRÌNH JAVA with no comments.

Ở bài trước, tôi đã hướng dẫn các bạn cách sử dụng về nested class và cụ thể đó chính là inner static class trong java . Trong bài này Tôi sẽ hướng dẫn các bạn dạng thứ hai là non static class trong java. Non static inner class là một class được khởi tạo […]